درباره ما


EXCO حاصل سالها فعالیت گروهی متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال بوده که با بررسی پلتفرم های مختلف معامالتی داخلی و خارجی، سعی در ارائه
خدماتی متفاوت دارد. ما تیم های مدیریت ی و پشتیبانی تشکیل داده ایم، که شامل افراد متخصص و با تجربه در زمینه ارزهای دیجیتال و بالکچین و IT
هستند و همواره تالش می کن ن د شرایطی را فراهم آوردند تا عالقه مندان به ارزهای دیجیتال بتوانند به سادگی و با سرعت و امنیت باال در محیطی حرفه
ایی، به فعالیت خود ادامه دهند.
ما همواره تالش میکنیم تا بهترین خود باشد.