سوالات متداول


خرید ارز :

برای خرید ارز دو روش وجود دارد:

1 -خرید از فروشندگان موجود :
▪ خریدار از میان سفارش های فروش موجود، سفارش مورد نظر خود را انتخاب می کند
▪ خریدار منتظر می ماند تا فروشنده سفارش را تایید کند
▪ خریدار مبلغ ریالی را به حساب EXCO واریز می کند
▪ خریدار ارز مورد نظر را از فروشنده دریافت می کند

2 -ایجاد یک سفارش خرید جدید:

▪ خریدار یک سفارش خرید بر اساس شرایط مورد نظر خود ایجاد می کند
▪ خریدار منتظر می ماند تا سفارش از طرف یک فروشنده درخواست و تایید شود
▪ خریدار مبلغ ریالی را به حساب EXCO واریز می کند
▪ خریدار ارز مورد نظر را از فروشنده دریافت می کند

فروش ارز :

برای فروش ارز دو روش وجود دارد:
1 -فروش به خریداران موجود :

▪ فروشنده از میان سفارش های خرید موجود، سفارش مورد نظر خودرا انتخاب و تایید می کند
▪ فروشنده از میان سفارش های خرید موجود، سفارش مورد نظر خودرا انتخاب و تایید می کند .
▪ فروشنده ارز مورد نظر را به حساب خریدار منتقل می کند
▪ بعد از تایید انتقال، فروشنده معادل ریالی ارز فروخته شده را پس از کسر کارمزد از EXCO دریافت می کند

2 -ایجاد یک سفارش فروش جدید:

▪ فروشنده یک سفارش فروش بر اساس شرایط مورد نظر خود ایجاد می کند
▪ فروشنده منتظر می ماند تا سفارش از طرف یک خریدار درخواست و پرداخت آن تضمین شود
▪ فروشنده ارز مورد نظر را به حساب خریدار منتقل می کند
▪ بعد از تایید انتقال، فروشنده معادل ریالی ارز مورد نظر را پس از کسر کارمزد از EXCO دریافت می کند

در هر یک از روش ها، پس از تایید معامله توسط فروشنده، ابتدا معادل ریالی ارز مورد نظر توسط خریدار به حساب EXCO واریز می شود و
این مبلغ در والت خریدار به عنوان تضمین، قفل و نزد EXCO به امانت باقی می ماند. با این کار EXCO به فروشنده اطمینان می دهد که در
صورت انتقال ارز مورد نظر به خریدار و تایید انتقال، معادل ریالی آن را دریافت نموده و در غیر این صورت مبلغ ضمانت شده آزاد و به
حساب خریدار باز خواهد گشت .

با توجه به مقررات جهانی و داخلی، جهت حفظ امنیت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، الزم است تمام کاربران EXCO مراحل احراز
هویت که شامل ارسال مدارک شناسایی، تایید حساب بانکی، تایید شماره تلفن همراه و ثابت، تایید نشانی الکترونیکی می باشد را به طور کامل
انجام دهند و این اطالعات به صورت محرمانه نزد EXCO محفوظ خواهد ماند.

برای هر معامله 5.0 ( ٪نیم درصد)) از هر یک از طرفین دریافت می شود.

قیمت هر یک از ارزهای دیجیتال توسط سفارش دهندگان آن ارز، یعنی فروشندگان و خریداران تعیین می گردد. و EXCO جهت اطالع، قیمت ارزها را از طریق لینک های جهانی و به صورت لحظه ایی در اختیار سفارش دهندگان قرار می دهد .

خریدار می تواند معامله را لغو کند تا وجه پرداخت شده به حسابش باز گردد.

با انتخاب گزینه “درخواست بررسی” توسط هر یک از طرفین، در اولین فرصت وضعیت معامله توسط EXCO بررسی می شود.