لاتاری:


EXCO برای هیجان بخشیدن به معامالت شما، یک سیستم قرعه کشی ایجاد کرده است که در این سیستم هر یک تراکنش های مالی شما تبدیل به یک امتیاز
خواهد شد و با افزایش آن امتیاز، شانس شما برای برنده شدن در قرعه کشی افزایش میابد.
سیستم قرعه کشی EXCO دارای ۳ پلن متفاوت است که برای فعال کردن پلن مورد نظر خود ابتدا باید بلیط مربوط به آن پلن را خریداری کنید
روش های افزایش امتیاز توسط کاربران:

  • خرید بلیط مربوط به هر پلن (نامحدود)
  • باال بردن میزان خرید و فروش
  • دعوت کردن از دوستان خود، که با این کار، همواره درصدی از تراکنشهای مالی آنها به امتیازی برای شما تبدیل خواهد شد

هر پلن دارای یک نموداری است که میزان رشد آن را نشان میدهد و هر زمان که رشد پلن به ۱۰۰ ٪رسید، قرعه کشی مربوط به آن پلن انجام خواهد شد.

برنزی

$180,000


Ticket Price :

$ 1.8915

Convert rate :

$ 1.8915

نقره ای

$200,000


Ticket Price :

$ 1.8915

Convert rate :

$ 1.8915

طلایی

$250,000


Ticket Price :

$ 1.8915

Convert rate :

$ 1.8915

برندها